Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Zmiana sposobu użytkowania to działanie mające na celu podjęcie lub zaniechanie w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki:

  • bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;
  • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Sama zmiana, zakres czy skomplikowanie może być różne w zależności od przypadku.
Poniżej przykład dwóch odmiennych zakresów zmiany sposobu użytkowania.

Przykład nieskomplikowany:
Prosty budynek użytkowany jako garaż, ma zostać zmieniony na obiekt usługowy.
Budynek użytkowany jako garaż spełnia wszystkie warunki nowego sposobu użytkowania przez co nie wymaga przebudowy.

Przykład skomplikowany:
Budynek biurowy, ma zostać zmieniony na obiekt zamieszkania zbiorowego.
Oprócz samej zmiany użytkowania niezbędne jest wykonanie przebudowy bez której nowa funkcja nie może działać.
Ze względu na niezgodności z warunkami warunków ochrony pożarowej niezbędna jest ekspertyza oraz zgoda na odstępstwo od warunków technicznych.